Dissipline

Dissipline is een van die hoekstene van die skool wat soliede waardes en respek vir mense asook die omgewing waarbinne ons funksioneer vergestalt. Daarom is daar ook ‘n volledige dissiplinêre kode en beleid om goeie dissipline by Grey Kollege te handhaaf.

Discipline is one of the corner stones of the school and embodies solid values and respect for people and the environment they function in. Therefore, a complete disciplinary code and policy are in place to maintain good discipline at Grey College.