Promotional Requirements

Promotional requirements apply for each grade; in other words, learners should achieve on a certain level in order to be promoted to the next grade.

Promoveringsvereistes geld vir elke graad; met ander woorde, leerders moet op ‘n sekere vlak presteer ten einde na die volgende graad bevorder te word.

To view in english, click here

Om in afrikaans te sien, klik hier

GRAAD 8-9

GRAAD 10-12

Leerder moet aan minimumvereistes voldoen om te slaag: 

 • Minimum 50% in Huistaal (Afr/Eng)

 

 • Minimum 40% in Wiskunde

 

 • Minimum 40% in Addisionele taal (Eng/Afr)

 

 • Minimum 40% in enige 3 van die onderstaande 6 leerareas EN 30% in enige 2  van ander van die 6 leerareas. Agt van die 9 leerareas moet geslaag word - Lewensorientering/ Natuurwetenskappe/ Tegnologie/ EBW/ Sosiale Wetenskappe/ Skeppende Kunste

 

Slaagvereistes as volg:

 • 40% in drie vakke waarvan een vak Huistaal (Afr/Eng) is 

 

 •  30% in drie van die oorblywende vakke

 

 • Ses van die sewe vakke moet geslaag word

 

 • Leerders wat Musiek as een van sy sewe vakke bied:

The Associated Board of Royal Schools Praktiese musiekeksamen Graad 7 - Minimum 65%

Trinity College of London Praktiese musiekeksamen Graad 7 - Minimum 65%

UNISA Praktiese musiekeksamen Graad 7 - Minimum 50%

Kliek hier vir gedetaileerde NSS-B-graad/diploma vereistes

 

Grade 8-9

Grade 10-12

Learners must comply with the following minimum requirements to pass:

 • Minimum 50% in Home Language (Eng/Afr)

 

 • Minimum 40% in Mathematics

 

 • Minimum 40% in Additional Language (Afr/Eng)

 

 • Minimum of 40% in any 3 of the six listed subjects AND 30% in any 2 of the six listed subjects.  Eight of the 9 subjects must be passed - Life Orientation/ Natural Sciences/ Social Sciences/ Technology/ EMS/ Creative Arts

The pass requirements:

 • 40% in three subjects of which one must be Home Language (Eng/Afr)

 

 • 30% in three of the remaining subjects

 

 • Six of the seven subjects must be passed.

 

 • Learners who offer Music as one of the seven subjects:

The Associated Board of Royal Schools Practical Music Examination Grade 7 - Minimum 65%

Trinity College of London Practical Music Examination Grade 7 - Minimum 65%

UNISA Practival Music Examination Grade 7 - Minimum 50%

Click here for detailed NSC-Bachelor/Diploma requirements