Curriculum

Grey College offers a variety of subject choices in the curriculum.  Grey Kollege bied ‘n verskeidenheid van vakkeuses binne die kurrikulum.

The following curriculum is currently applicable for grade 8 and 9 boys (all subjects compulsory):

 Die volgende kurrikulum is huidiglik van toepassing op graad 8 en 9 seuns (alle vakke verpligtend):

 • English Home Language / Engels Huistaal OR
 • Afrikaans Home Language / Afrikaans Huistaal
 • English First Additional Language / Engels Eerste Addisionele taal OR
 • Afrikaans First Additional Language / Afrikaans Eerste Addisionele taal
 • South Sotho Second Additional Language / Suid Sotho Tweede Addisionele taal
 • Life Orientation / Lewensoriëntering
 • Mathematics / Wiskunde
 • Arts and Culture / Kuns en Kultuur
 • German Second Additional Language / Duits Tweede Addisionele taal
 • Natural Science / Natuurwetenskap
 • Economic and Management Science / Ekonomiese - en Bestuurswetenskap
 • Social Science / Sosiale Wetenskap
 • Technology / Tegnologie

Subject choices for grade 10-12 are as follows:   Vakkeuses vir graad 10-12 is as volg:

 • Subjects in Group A are compulsory. / Vakke in Groep A is verpligtend.
 • In Group B, choose between Mathematics and Mathematical Literacy. / Kies tussen Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid in Groep B.
 • Choose three subjects from Group C. / Kies drie vakke in Groep C.
 • A learner may change a maximum of 2 subjects in Grade 10, subject to approval of the principal.  This must be done by the beginning of the 3rd term in Grade 10. / 'n Leerder mag 'n maksimum van 2 vakke in Graad 10 verander, met toestemming van die skoolhoof.  Hierdie proses moet geskied voor die begin van die 3de kwartaal in Graad 10.
 • A learner may change 2 subjects in Grade 11, subject to approval of the principal, provided this is done before 28 February in Grade 11. / 'n Leerder mag 2 vakke verander in Graad 11, met toestemming van die skoolhoof, indien die proses geskied voor 28 Februarie in Graad 11.
 • In exceptional cases a learner may change 1 subject in Grade 12, provided it is done before 31 January of the Grade 12 year.  Approval for changing a subject in Grade 12 must be obtained from the Head of Education. / In uiterste gevalle mag 'n leerder 1 vak verander in Graad 12, indien die proses geskied voor 31 Januarie in Graad 12.  Toestemming vanaf die Hoof van Akademie word verlang.
 • Not all subject combinations are guaranteed. Nie alle vakkombinasies is gewaarborg nie.

 

Subject Information:  To view the subject information, click on the subject of choice below. / Vakinligting:  Om vakinligting te sien, kliek op die onderstaande vakkeuse.

A

A) English Home Language / Engels Huistaal OR

A) Afrikaans Home Language / Afrikaans Huistaal

A) Afrikaans First Additional Language / Afrikaans Eerste Addisionele taal OR


A) English First Additional Language / Engels Eerste Addisionele taal

A Life Orientation / Lewensoriëntering

B

B) Mathematics / Wiskunde  OR

B) Mathematical Literacy / Wiskundige Geletterdheid

C

C) Accounting / Rekeningkunde

C) Business Studies / Besigheidstudies

C) Engineering Graphics & Design / Ingenieursgrafika- en Ontwerp

C) Geography / Geografie

C) History / Geskiedenis

C) Physical Science / Fisiese Wetenskap

C) Life Science / Lewenswetenskap

C) Economics / Ekonomie

C) Music / Musiek

C) German Second Additional language / Duits Tweede Addisionele taal

C) Computer Applications Technology / Rekenaartoepassingstegnologie